Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

Vytvořeno: úterý 11. leden 2022

Zpracování osobních údajů na webu

Tento web nezpracovává žádné osobní údaje návštěvníků.

 

Zpracování osobních údajů v rámci organizace

Obec Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3, IČ: 00294233, jakožto správce osobních údajů, Vás v souladu s GDPR informuje o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci našeho jednání.

Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. ze dne 24. dubna 2019 Vás INFORMUJEME, že obec Dolní Rožínka jakožto správce osobních údajů, ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, tj. osobní údaje fyzických osob, v rámci své činnosti.

Osobní údaje mohou být v rozsahu:

občanů jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození nebo rodné číslo titul, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, u fyzických osob – podnikatelů, místo podnikání, adresa bydliště, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, ID poštovní datové schránky, adresa místa plnění, podpis.

Osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů nebo z veřejných zdrojů.

Účely zpracování jsou zejména:

a. výkonu státní správy,

b. výkonu samosprávy,

c. poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,

d. zajištění interních procesů,

e. komunikace s občany.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na obec vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je obec pověřena. Další nezbytné osobní údaje jsou případně shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi obcí a subjekty osobních údajů. V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále obec, ve svém oprávněném zájmu, některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů orgánů obce. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není obci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. Při zpracování osobních údajů u obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje jsou uchovávány jako dokument v listinné podobě, popř. jako dokument v elektronické podobě, a v databázi v elektronickém systému správce. 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Petr Šnek, telefon: 776 772 446, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje mohou být pro nás zpracovány zpracovatelem na základě zvláštního smluvního vztahu.

Žádost o přístup k vašim osobním údajům naleznete zde.